و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است

امام علی علیه السلام درباره ی قلب فرموده اند:

بر رگی از رگهای انسان پاره گوشتی آویخته است که شگفت ترین عضو به حساب می آید و

آن "قلب" است که برایش اوصاف پسندیده و ناپسند بسیاری وجود دارد:

 اگر طمع در آن به جوش آید، حرص تباهش می سازد.

اگر نومیدی به آن دست یابد، حسرت و اندوه می کشدش.

اگر ترس ناگهانی آن را فرا بگیرد، دوری جستن از کار مشغولش سازد.

اگربه او مصیبت و اندوه روی آورد، بی تابی رسوایش سازد.

اگر مالی و ثروتی بیابد، توانگری یاغیش گرداند.

اگر بی چیزی آن را بیازارد، بلا و سختی گرفتارش کند.

اگر گرسنگی بر آن غلبه کند، ناتوانی از پای درآوردش.

پس هر کثرت از حد آن را زیان رساند و هرفزون از حد آن راتباه گرداند.

بنابراین هرکه اعتدال و میانه روی را ازدست ندهد و به حکمت رفتارکند، سود دنیا وآخرت

راکسب کند..

۱۳ خرداد ۸۷ ، ۰۲:۰۸
فــ . الف