و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

جماعت روضه خوانی هم داریم که کرم اهل بیت و شهدا را با حاجات دنیوی حضار معامله می کنند.. یا می دهند و راست می گویند که کریم اند یا دیگر نه من نه شما راه می اندازند...

رضا و احترام و تواضع هم کشک . بعد مجلس عزا تبدیل می شود به طلب حاجت و محبت و معرفت به اهل بیت جایش را عوض می کند با سطحی خواهی های ما ...